Zorgroutes

In nauwe samenwerking met de verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties, peuterspeelzalen, de kinderopvang, scholenen Vluchtelingenwerk zijn er in de afgelopen tijd een aantal zorgroutes ontwikkeld  De zorgroute beschrijft in een stappenplan wat te doen, wanneer iemand vragen of zorgen heeft over een kind. De stelregel is dat we altijd met ouders en kinderen praten en niet over. De vragen of zorgen die er zijn worden pas besproken als ouders daar toestemming voor hebben gegeven. De zorgroutes zijn gebaseerd op het Drentse Ketenmodel Jeugd en Gezin. De landelijke Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld zijn hierin opgenomen.

Navigatie